Štatistiky počítané z kontingenčnej tabuľky:

                                                                          

Kovariancia             Korelačný koeficient  


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


Základné štatistiky súboru

Aritmetický priemer    vyjadruje objem hodnôt premennej X  pripadajúci  v priemere na jednu jednotku súboru

N  -  rozsah súboru

 -  hodnota premennej  X u  i-tej  jednotky

Variačné rozpätie  vr  je rozdiel medzi  najväčšou a najmenšou hodnotou kvantitatívneho znaku                 vr  =  xmax - xmin

Rozptyl   predstavuje priemerný štvorec odchýlky od priemeru.

Štandardná (smerodajná) odchýlka  

Štandardná chyba (chyba strednej hodnoty) 

Modus  Mo  je najčastejšie sa vyskytujúca hodnota znaku  X, resp., v prípade triedeného súboru hodnota reprezentanta triedy s najväčšou absolútnou početnosťou.

Medián  Me  delí súbor na 2 skupiny, z ktorých prvá obsahuje 50% štatistických jednotiek, ktoré majú hodnotu znaku X menšiu ako medián druhá obsahuje 50% zvyšných  štatistických jednotiek, ktoré majú hodnotu väčšiu ako medián.

Koeficient šikmosti  charakterizuje symetriu rozdelenia.

 

Ak   S = 0  rozdelenie je symetrické, ak  S > 0 je rozdelenie oproti symetrickému zošikmené doľava (častejší výskyt menších hodnôt), ak S < 0, rozdelenie je oproti symetrickému zošikmené  doprava (častejší výskyt väčších hodnôt).

Koeficient špicatosti  K charakterizuje strmosť rozdelenia.   

Ak  K = 0, rozdelenie je rovnako špicaté ako normálne, ak K > 0, rozdelenie je „špicatejšie“ ako normálne, a ak K < 0, hovoríme o  „plochšom“ rozdelení ako je normálne.

 


EXCEL/Nástroje  /  Analýza údajov  /  Popisná štatistika

 

Stredná hodnota

Chyba strednej hodnoty

Medián

Me,

Modus

M0

Smerodajná odchýlka (výberová; odhad s)

Rozptyl výberu (odhad disperzie s2 )

Špicatosť

S, m4

Šikmosť

K, m3

Rozdiel max-min

vr

Minimum

xmin

Maximum

xmax

Súčet

Početnosť

n

Hladina spoľahlivosti (a; štandardne 0,05; 95,0%)

 

Bodový a intervalový odhad základných parametrov

 

Bodový odhad priemeru  m základného súboru     

 

Bodový odhad rozptylu  s2  základného súboru =

 

Bodový odhad štandardnej (smerodajnej) odchýlky s základného súboru

 

                                                                                                            

Interval spoľahlivosti priemeru m

 

1.        s2 poznáme                                   

 

·        1-a   je pravdepodobnosť, že m sa nachádza v danom intervale

               nazývame ju spoľahlivosť odhadu, volíme ju blízku 1 

·        a       je hladina spoľahlivosti, zvyčajne volíme  a= 0,01; 0.05; 0.1

·         je  kvantil normovaného normálneho  rozdelenia)

 

2.        s2 nepoznáme a výberový súbor je veľký                     

 

3.        s2 nepoznáme a výber. súbor je malý (n<30)    

 

·           je   kvantil  Studentovho t-rozdelenia s n-1 stupňami volnosti.

 

Interval spoľahlivosti rozptylu s2                        

 

      a   kvantily c2 – rozdelenia

Interval spoľahlivosti štand. odchýlky s  : odmocnina  

 

 

Testovanie hypotéz o zhode   parametrov

(stredná hodnota, rozptyl) dvoch základných súborov

hypotéza   (nulová H0, alternatívna)

testovacia štatistika

hladina významnosti, kritická hodnota

oblasť prijatia (zamietnutia) nulovej hypotézy, p-hodnota

POSTUP

I.  Sformulujeme nulovú hypotézu H0  a alternatívnu hypotézu H1

H0:                                                        H0 :        

H1:      1.                                               H1 :     1.

            2.                                                           2.

            3.                                                3.

II.    Voľba  chyby (1. druhu)   a , t.j. pravdepodobnosti, s akou zamietneme pravdivú hypotézu H0  (hladina významnosti) 

III. Voľba a výpočet testovacej štatistiky

IV.                        Určenie oblasti prijatia, resp. zamietnutia  H0 a rozhodnutie o prijatí, resp. zamietnutí H0

 Ad1.    H0 :    H1 : 

a      hladina spoľahlivosti, chyba 1. druhu      

 kritická hodnota

         testovacia štatistika

   

          Ad 2.   H0:             H1:                                                                                  

 

      Ad 3.       H0:           H1:                                                                                     

 

 

 

p-hodnota   -   najnižšia hladina na zamienutie H0

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTY NORMALITY

 

TEST NORMALITY PODĽA   SHAPIRA –WILKA

 

Predpoklady

HYPOTÉZY

H0: náhodný výber pochádza zo súboru s normálnym rozdelením

H1: náhodný výber nepochádza zo súboru s normálnym rozdelením

 

Testovacia štatistika          

 

 -  hodnoty znaku v náhodnom výbere

- hodnoty znaku usporiadané podľa veľkosti

 

 

    - tabuľková hodnota pre dané n  a  hladinu významnosti  alebo

 

Záver testu

 

H0  nezamietame, ak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST NORMALITY PODĽA  DAGOSTINA

Predpoklady:

HYPOTÉZY

H0: náhodný výber pochádza zo súboru s normálnym rozdelením

H1: náhodný výber nepochádza zo súboru s normálnym rozdelením

 

Testovacia štatistika              

 

 

,   - tabuľkové hodnoty pre dané n  a  hladinu významnosti  alebo , pozri výpis v tabuľke.

 

Transformovaná hodnota                 

Záver testu : H0  nezamietame, ak                           

 

 

1-

n

0,005

0,025

0,975

0,995

30

-4,19

-2,91

0,830

0,941

36

-4,09

-2,85

0,917

1,05

40

-4,03

-2,81

0,964

1,11

50

-3,91

-2,74

1,06

1,24

60

-3,81

-2,68

1,13

1,34

90

-3,61

-2,57

1,28

1,54

100

-3,57

-2,54

1,31

1,59

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA     (ANALÝZA ROZPTYLU)

 

metóda na porovnanie priemerov niekoľkých základných súborov

Predpoklady

·        výberové súbory pochádzajú zo súborov s normálnym rozdelením

·        výberové súbory sú navzájom nezávislé

·        rozptyly základných súborov sa rovnajú

 

jednofaktorová   ANOVA

Hypotézy

H0:  m1 = m2 =  . . .  = mr        

       (priemerné hodnoty nezávisia od hodnoty faktora)

(Predpokladáme, že úroveň priemerov niekoľkých ZS závisí len od jedného faktora)

H1:  nie  všetky  mi     sa  rovnajú 

       (priemerné hodnoty závisia od hodnoty faktora; aspoň 2 priemery sa nerovnajú – nezávisia od faktora)

faktor: skupina, základný súbor

xij     -  j-ta hodnota štatistickej jednotky z i-teho výberového súboru

    -  i-ty výberový priemer

     -  celkový výberový priemer

 

    celková odchýlka

 

celková odchýlka = medziúrovňová+vnútroúrovňová (reziduálna) odchýlka

 

 

SSTotal súčet štvorcov celkových odchýlok

       (celková variabilita údajov)

SST        - súčet štvorcov medziúrovňových odchýlok

                 (variabilita spôsobená úrovňami faktora, vysvetlená faktorom)

SSE        - suma štvorcov vnútroúrovňových (reziduálnych) odchýlok

                 (variabilita spôsobená náhodnými vplyvmi, nevysvetlená faktorom)

 

 

EXCEL/Nástroje/Analýza údajov/Anova: jeden faktor

Tabuľka  analýzy rozptylu

 

Zdroj

variability

 

SS(suma štvorcov odchýlok)

rozdiel

d.f.(stupne voľnosti)

 

MS(priemer štv. odch.)

 

F

testov. štatistika

Hodnota

P

 

F-krit

 

Medzi

výbermi

 

 

SST

 

 

r-1

MST

medziúrovňové

najnižšia

hodnota

na zamietnutie H0

 

 

F1-a(r-1,n-r)

 

Všetky

výbery

 

SSE

 

 

n-r

MSE

reziduálne

 

 

 

celkom

SSTotal)

n-1

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie testu:

H0 : priemery základných súborov sa rovnajú

Oblasť zamietnutia H0:   F ³ F-krit, resp. ak  a< P-hodnota

(Ak H0 platí, F kolíše okolo 1; ak F>>1, potom sa priemery ZS nerovnajú.)

 

EXCEL/Nástroje  /  Analýza údajov  /  Korelácia

korelácia   je normovanou mierou vzájomnnej lineárnej závislosti medzi hodnotami dvoch premenných X,Y

koeficient korelácie                        

R nadobúda hodnotu blízku  1        vysoká  priama lineárna závislosť

R nadobúda hodnotu blízku  -1      vysoká  nepriama lineárna závislosť         

R nadobúda hodnotu blízku   0,7    stredná  priama lineárna závislosť

R nadobúda hodnotu blízku   - 0,7  stredná  nepriama lineárna závislosť

R nadobúda hodnotu blízku     0,5   slabá  priama lineárna závislosť

R nadobúda hodnotu blízku    -0,5   slabá  nepriama lineárna závislosť

R nadobúda hodnotu blízku      0     premenné sú nekorelované

Analýza vzájomnej závislosti hodnôt

Modelovanie príčinnej závislosti

Y=f (X)

X -  nezávisle premenná (príčina)

Y -  závisle premenná     (následok)

Regresná  (vyrovnávajúca ) priamka

 

 

·         - očakávaná (vyrovnaná) hodnota premennej Y pre danú hodnotu 

              premennej X

·         -  hodnota premennej X

·          -  očakávaná hodnota  premennej Y, ak x  = 0

 

                                                    

 

 

Koeficient determinácie    R2     vyjadruje stupeň príčinnej závislosti premennej Y od premennej X , t.j. aký  podiel variability premennej Y je vysvetlený  regresným modelom   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCEL/Nástroje  /  Analýza údajov  /  Regresia

 

Regresná štatistika

Násobné R

R

Hodnota spoľahlivosti R

R2

Nastavená hodnota spoľahlivosti R

 R2 (upr)

Chyba str. hodnoty

srez

Pozorovaní

n

 

Regresná priamka:

y = b0 + b1 x

 

Lineárny regresný model:

y = b0 + b1 x + e

e... náhodná chyba, biely šum

 

 

 

Rozdiel (stupne voľnosti)

SS

MS

F

Významnosť F

Regresia

1

SSR

MSR

F

p-hodnota

Rezíduá

n-2

SSE

MSE

F=MSR/MSE=

H0: lineárny model nie je

štatisticky významný (zamieta

sa  pri veľmi malej p-hodnote),

alebo ak F>Fa(1,n-2)

Celkom

n-1

SSY

 

=(SSR/1)/(SSE/n-2)

 

 

 

Koeficienty

Chyba str. hodnoty

t stat

Hodnota P

Dolná 95%

Horná 95%

Dolná 99.0%

Horná 99.0%

Hranice

b0

Sb0

b0/Sb0

H0:B0=0

interval spoľahlivosti pre B0

interval spoľahlivosti pre B0

X

b1

Sb1

b1/Sb1

H0:B1=0

interval spoľahlivosti pre B1

interval spoľahlivosti pre B1

 

SSE (súčet štvorcov chýb) =

Ak SSE = SSR   Y a X sú nezávislé.

Ak SSE > SSR   lineárny vzťah  Y a X vysvetľuje variabilitu Y podielom (SSR/SSY).100% = R2 . Pri opačnej relácii je vzťah vysvetlený nedostatočne.